Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 18

Daně, daně, daně!!!

25.1.2017 Při vstupu do nového roku bychom neměli zapomínat na to, co se událo v roce loňském. více informací... »

Předkupní právo nově

18.1.2017 Copak nám přináší první novela občanského zákoníku ve vztahu k nemovitostem? více informací... »

Předkupní právo.

30.8.2016 Podstatou předkupního práva více informací... »

Jak je to s oznamovací povinností daně z příjmu?

18.8.2016 Poplatník je podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu více informací... »

Nacházíte se: Naše služby » Předkupní právo.

Předkupní právo.

30.8.2016

Podstatou předkupního práva

je povinnost vlastníka nemovitosti nabídnout oprávněné osobě ("předkupníkovi") nemovitost ke koupi, pokud ji prodává třetí osobě ("koupěchtivému"). Podívejme se tedy na důsledky porušení povinností vyplývajících z předkupního práva.

Předkupní právo věcné

Jedná se o předkupní právo sjednané smlouvou mezi vlastníkem a předkupníkem, zapsané v katastru nemovitostí na příslušném listu vlastnictví. Podle Občanského zákoníku (§ 2143) má vlastník povinnost nabídnout nemovitost předkupníkovi ke koupi v okamžiku uzavření kupní smlouvy mezi vlastníkem a koupěchtivým. Není-li ještě uzavřená kupní smlouva s koupěchtivým, bude nabídka neplatná.

§ 2143

Povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením smlouvy s koupěchtivým.

Pokud by předkupník chtěl nabídku využít a oznámil to vlastníkovi nemovitosti, může vlastník od kupní smlouvy uzavřené s koupěchtivým odstoupit podle § 2145 Občanského zákoníku. Předkupní právo věcné je evidované na listu vlastnickém a koupěchtivý se s ním měl možnost seznámit.

§ 2145

Věděl-li koupěchtivý o předkupním právu nebo musel-li o něm vědět, platí, že smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva.

Pokud by vlastník nemovitosti porušil svoji povinnost a předkupníkovi nemovitost ke koupi nenabídl, může se předkupník domáhat splnění povinnosti na vlastníkovi nebo na koupěchtivém, který nemovitost nabyl do vlastnictví. Ten je podle § 2144 Občanského zákoníku povinen převést nemovitost do vlastnictví předkupníkovi za kupní cenu, kterou sám za nemovitost zaplatil.

§ 2144

(1) Je-li předkupní právo zřízeno jako právo věcné, opravňuje předkupníka domáhat se vůči nástupci druhé strany, jenž věc nabyl koupí nebo způsobem postaveným ujednáním o předkupním právu koupi na roveň, aby mu věc za příslušnou úplatu převedl.

V případě, že vlastník předkupníkovi nabídl věc ke koupi, ale ten právo nevyužil, zůstává mu za stejných podmínek předkupní právo také vůči novému nabyvateli nemovitosti. Nemá už ale právo domáhat se, aby na něj nový vlastník nemovitost převedl.

§ 2144

(3) Nekoupí-li předkupník nabídnutou věc, zůstává mu předkupní právo zachováno.

Předkupní nabídka musí být písemná a poskytnout o informace o obsahu kupní smlouvy uzavřené s koupěchtivým.

§ 2147

(1) Nabídku učiní prodávající předkupníkovi ohlášením všech podmínek. Při nabídce se vyžaduje oznámení obsahu smlouvy uzavřené s koupěchtivým. Nabídka ke koupi nemovité věci vyžaduje písemnou formu.

Dalším typem je předkupní právo obligační (tzn. vyplývající ze zákona), ale to až příště :-)